header_gr

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ 2007-2013): Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη»

Εκτύπωση
PDF

Το έργο

Το έργο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη» υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και οι εργασίες του άρχισαν την 1η Απριλίου 2012 ενώ η διάρκεια του έργου ορίστηκε στους 19,39 μήνες (έως 31 Οκτωβρίου 2013).

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Αναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προγράμματα Άθλησης για Όλους

posterΗ άσκηση που γίνεται με συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τα επίπεδα υγείας και παραγωγικότητας των πολιτών, συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, ενισχύει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθά θετικά σε μία καλύτερη επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες αναψυχής.

Από το 1983 μέχρι και σήμερα, η ελληνική πολιτεία στοχεύοντας στη «βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και την αναψυχή των αθλουμένων» (οργανωτικό πλαίσιο προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», 1996-97), υλοποιεί στους Δήμους όλης της χώρας τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».

Η τροποποίηση - αντικατάσταση του οργανωτικού πλαισίου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (της υπ’ αριθμ. 4843/12-2-2008 και της τροποποιητικής αυτής υπ’ αριθμ. 34103/21/7/2008) του Υφυπουργού Πολιτισμού με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπ’ αριθμ. 94848/24-8-2011) έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ καλούνται πλέον να εκπονήσουν μεταξύ άλλων ένα ολοκληρωμένο διετές σχέδιο τοπικής αθλητικής ανάπτυξης, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων ώστε να ενισχυθεί αφενός η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων αλλά και να αυξηθεί αφετέρου ο αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτά.

Οι ΟΤΑ, ως προνομιακοί φορείς ανάπτυξης αθλητικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (Mamade, Pires και Colaco, 1998) μέσα από την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών αναψυχής (Torkildsen, 1986), θα έπρεπε, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων, να συμμετέχουν καθολικά στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης τους. Ωστόσο, στις μέρες μας η πλειονότητα των Δήμων έρχεται αντιμέτωπη με σειρά προβλημάτων γύρω από θέματα επιστημονικής υποστήριξης του προσωπικού τους σε σχέση με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», καθιστώντας δύσκολη τη συμμετοχή πολλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχοι λοιπόν του εν λόγω έργου αποτελούν:

  • η ενημέρωση του συνόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δυνατότητες υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
  • η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
  • η συγγραφή ενός Οδηγού Διαχείρισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
  • η συγγραφή ενός Οδηγού Υλοποίησης για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
  • η επιμόρφωση περιφερειακών υπευθύνων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα βοηθήσουν στη διατηρησιμότητα των στόχων του προγράμματος,
  • η επιμόρφωση όλων των εργαζομένων ΟΤΑ που απασχολούνται άμεσα και έμμεσα γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
  • η επιτόπια παρέμβαση και συμβουλευτική καθοδήγηση (επιμόρφωση) στο 10% των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (30 Δήμοι) που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους»,
  • η προώθηση ενεργειών προβολής και διάχυσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου και των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ωφελούμενος πληθυσμός

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι παρέχουν προγράμματα «Άθληση για Όλους» σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παραδοτέα

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από το Υποέργο 1: Οργανωτική Υποστήριξη Προγραμμάτων Άθληση για Όλους με τα ακόλουθα παραδοτέα:

Π.Ε. 1.1.α. Διοικητική & Επιστημονική παρακολούθηση, πιστοποίηση, έλεγχος

Σκοπός: Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης, η ανάπτυξη του μηχανισμού συντονισμού και υποστήριξης του έργου, καθώς και η δημιουργία του μηχανισμού εποπτείας και παρακολούθησης του έργου.

Π.Ε. 1.1.β. Προμήθειες - εξοπλισμός

Σκοπός: Η προμήθεια του «υλικού» που κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου.

Π. Ε. 1.2. Διερεύνηση και αξιολόγηση πληθυσμού - στόχου

Σκοπός: Η αντιμετώπιση της έλλειψης σε στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» που υλοποιούν οι Δήμοι το έτος 2011-2012, αλλά και το προφιλ των συμμετεχόντων στα προγράμματα.

Π.Ε. 1.3. Συγγραφή οδηγών εφαρμογής Προγραμμάτων Άθληση για Όλους και υλικού διαδικτυακής πύλης

Σκοπός: Η επιστημονική υποστήριξη των Δήμων για: α) τον επιτυχημένο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» μέσα από τη συγγραφή ενός Οδηγού Διαχείρισης, και β) την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» μέσα από τη συγγραφή ενός Οδηγού Υλοποίησης (6 εγχειρίδια).

Π.Ε. 1.4. Επιμόρφωση εργαζομένων ΟΤΑ που απασχολούνται στα Προγράμματα Άθληση για Όλους με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση των προγραμμάτων.

Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας αποτελεί η εκπαίδευση των εργαζομένων ΟΤΑ, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες επιμορφώσεων: α) επιμόρφωση περιφερειακών υπευθύνων - πολλαπλασιαστών, β) επιμόρφωση 330 εργαζομένων ΟΤΑ με αντικείμενο εργασίας τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» και γ) επιμόρφωση του 10% των ΟΤΑ (30 Δήμοι) που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους».

Π.Ε. 1.4α. Επιμόρφωση περιφερειακών υπευθύνων - πολλαπλασιαστών

Σκοπός: Η κατάρτιση των περιφερειακών υπευθύνων, οι οποίοι θα επιλεγούν για να υποστηρίξουν επιστημονικά και να ενισχύσουν τη δικτύωση, αλλά και τη διατηρησιμότητα των στόχων του προγράμματος ως πολλαπλασιαστές στις Περιφέρειες ευθύνης τους.

Π.Ε. 1.4β. Επιμόρφωση εργαζομένων ΟΤΑ που απασχολούνται στα Προγράμματα Άθληση για Όλους

Σκοπός: Η επιμόρφωση των εργαζομένων ΟΤΑ που απασχολούνται στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Π.Ε. 1.4γ. Επιμόρφωση του 10% των ΟΤΑ (30 Δήμοι) που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα Προγράμματα Άθληση για Όλους

Σκοπός: Η ενίσχυση του 10% των ΟΤΑ, οι οποίοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Π.Ε. 1.2. σημειώνουν τα πλέον χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», μέσα από επιτόπια παρέμβαση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση.

Ιστοσελίδα Έργου

ütüleme epilasyon